Одштампај
Ребаланс градског буџета

Још  у току другог квартала године било је извесно да ће, како и републички тако и буџети локалних заједница морати да се уравнотеже кроз приходе и расходе. Градска скупштина Лознице, заседајући 23. септембра усвојила је ребаланс буџета који је коригован сходно изменама Закона о буџету Србије у априлу месецу. Мирослав Митровић, руководилац Одељења за финансије и друштвене делатности обавестио је Скупштину  да је уместо раста бруто друштвеног производа у Србији од 3,5 одсто као последица опадања привредне активности предвиђен његов реални пад од 2,5 одсто. Једна од мера којима је Влада Србије покушала да обезбеди равнотежу у властитом буџету свела се на смањење трансферних средстава према јединицима локалних самоуправа што је, последично у лозничкој буџетској каси, резултирало ускраћивањем за 52 милиона динара. Митровић је рекао да је на основу остварења у првих шест месеци процењено да ће порески приходи буџета бити мањи од предвиђених за око 30 милиона динара као и да ће за приближан износ бити умањени и непорески приходи. Ефекти тих промена на страни прихода и извора финансирања буџета морали су се рефлектовати на његову расходну страну. Дакле, издаци се морају смањивати. Руководилац Градских финансија је објаснио да се при смењивању расхода водило рачуна да се буџетом обезбеди реализација уставних и законом утврђених надлежности града са становишта врсте  добара и услуга, смањени су расходи за запослене за 34 милиона динара, коришћење роба и услуга (92 милиона  динара), камате, трансфери а повећане су апропријације за расходе по основу  закупа  и расходи за  штете и пресуде. Следећи корак било је сагледавање могућности за инвестирање и задуживање при чему се није битно одступало од планираног обима радова  али је уместо финансирања инвестиција у целини обезбеђено суфинансирање из Националног инвестиционог плана. Категорички императив је био да се значајније не смањује обим директних и индиректних инвестиција из буџета које бране постојећи ниво запослености. Најзначајнија смањења су на општим јавним услугама, законодавној и извршној власти, друмском саобраћају и вишенаменским  пројектима. Расходи за функцију водоснабдевања само су пренети на извршење у ЈП ''Водовод и канализација'' али то нема ефекат на равнотежу буџета, навео је Мирослав Митровић, руководилац финансија. Градска скупштина је, након претреса усвојила одлуку о измена и допунама одкуке о буџету за ову годину, коју је пре две седмице разматрало и Градско веће.