Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Јавна презентација урбанистичких пројеката


* нови документи налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).
 
1.Јавна презентација урбанистичког пројекта на к.п. бр. 4563 КО Лeшница, град Лозница за реконструкцију и доградњу ТС 110/35/10 kV Лешница
 .doc.pdf
 
Текстуални део - Урбанистички пројекат на к.п. бр. 4563 КО Лeшница, град Лозница за реконструкцију и доградњу ТС 110/35/10 kV Лешница

*Упутство: Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
   .rar1
.rar2
.rar3
.rar4
.rar5
.rar6
.rar7
.rar8
.rar9
 Датум објаве: 19.07.2019. године   
     
2.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 3598 КО Лозница
 .doc
.pdf
 
Текстуални део - Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 3598 КО Лозница  .pdf
 
Графички део
  .pdf
 
Идејно решење
  .pdf
 Датум објаве: 30.08.2019. године   
   
   
3.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 445 КО Бања Ковиљача
 .doc.pdf
 
Текстуални део - Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 445 КО Бања Ковиљача  .pdf
 
Урбанистичко решење намене површина
  .pdf
 
Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације
  .pdf
 
Идејно решење  .pdf
 Датум објаве: 30.08.2019. године   
       
4.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 8805 КО Лозница
  .doc.pdf
 
Текстуални део - Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 8805 КО Лозница

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
   .rar1
.rar2
.rar3
.rar4
 Датум објаве: 28.11.2019. године    
       
5.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 3598 КО Лозница
  .doc.pdf
 
Текстуални део - Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 3598 КО Лозница   .pdf
 
Графички део - Извод из ПДР-а
   .pdf
 
Идејно решење
   .pdf
 Датум објаве: 31.12.2019. године    
       
6.Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП 3780 КО Лозница  .doc
.pdf
  Текстуални део - Урбанистички пројекат за изградњу на к.п. бр. 3780 КО Лозница   .pdf
  Урбанистичко решење намене површина   .pdf
  Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације   .pdf
  Идејно решење   .pdf
  Датум објаве: 3.6.2020. године    
       
7.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 15630 КО Лозница
  .doc.pdf
 Текстуални део
    
  Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 15630 КО Лозница   .pdf
 Графички део
   .rar
 
Извод из Измене и допуне плана детаљне регулације индустријске зоне "Шепак" у Лозници
    
 
Обухват плана
    
 
Плана намене површина
    
 
План саобраћаја, нивелације и регулације
    
 
План хидротехничких инсталација
    
 
План ЕЕ инфраструктуре
    
  –План ТТ инфраструктуре
    
 
План гасне инфраструктуре
    
 
Пројекат архитектуре - основа приземља
    
 
Пројекат архитектуре - основа I спрата
    
 
Пројекат архитектуре - основа II спрата
    
 
Пројекат архитектуре - основа излаза на кров
    
 
Пројекат архитектуре - основа крова
    
 
Пројекат архитектуре - пресек 1-1/пресек 2-2
    
 
Пројекат архитектуре - изглед 1/изглед 2
    
 
Пројекат архитектуре - изглед 3/изглед 4
    
 Датум објаве: 29.07.2020. године    
       
8.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 8602 КО Лозница  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 8602 КО Лозница  .docx.pdf
 Графички део   .rar/.pdf
 
Извод из Плана детаљне регулације блока између улица Жикице Јовановић, Учитељска, Вука Караџића и Трга Јована Цвијића у Лозници
    
  –Обухват плана    
 
Плана намене површина    
 
План саобраћаја, нивелације и регулације    
 
План парцелације и исправке граница
    
 
План хидротехничких инсталација    
 
План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
    
 
План гасне и топловодне инфраструктуре
    
 
Основа темеља
    
 
Основа приземља
    
 
Основа 1. спрата
    
 
Основа 2. спрата    
 
Основа 3. спрата    
 
Основа 4. спрата    
 
Основа 4. спрата на коти 16,17м
    
 
Основа крова
    
 
Пресек 1-1
    
 
Пресек 2-2
    
 
Северни изглед
    
 
Јужни изглед
    
 
Западни и источни изглед
    
 Датум објаве: 17.09.2020. године    
       
9.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 9199, 9200 и 9201 КО Лозница  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 9199, 9200 и 9201 КО Лозница  .docx.pdf
 Графички део    
 
Урбанистичко решење намене површина
   .pdf
 
Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
 
Идејно решење
   .pdf
 Датум објаве: 17.09.2020. године    
       
10.Јавна презентација урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу објекта социјалног становања и приступне саобраћајнице на катастарским парцелама 4857/4, 4857/5, 4857/20  и 4858/1 КО Лозница  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу објекта социјалног становања и приступне саобраћајнице на катастарским парцелама 4857/4, 4857/5, 4857/20  и 4858/1 КО Лозница и Идејно решење
   .pdf
 Графички део    
 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима
   .pdf
 
План намене површина
   .pdf
 Датум објаве: 15.10.2020. године    
       
11.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 9199, 9200 и 9201 КО Лозница  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 9199, 9200 и 9201 КО Лозница  .docx.pdf
 Графички део    
 
Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
 
Урбанистичко решење намена површина
   .pdf
 
Урбанистичко решење паркирања
   .pdf
 
Урбанистичко решење - положај објекта
   .pdf
 
Идејно решење
   .pdf
 Датум објаве: 28.10.2020. године    
       
12.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 3848 КО Лозница  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 3848 КО Лозница  .doc.pdf
 Графички део    
 
Урбанистичко решење намена површина   .pdf
 
Урбанистичко решење - положај објекта   .pdf
 
Урбанистичко решење саобраћаја, регулације и нивелације   .pdf
 
Урбанистичко решење паркирања   .pdf
 
Предлог пројекта препарцелације
   .pdf
 
Идејно решење   .pdf
 Датум објаве: 03.02.2021. године    
       
12.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 8602 КО Лозница
  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 8602 КО Лозница  .docx.pdf
 Графички део    
 
План намене површина - лист 3/1
   .pdf
 
План намене површина - лист 3/2   .pdf
 
План саобраћаја, нивелације и регулације
   .pdf
 Идејно решење
    
 
Идејно решење
   .pdf/.rar
 Датум објаве: 24.02.2021. године    
       
13.
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 5146, 5149 и 5150 КО Лозница   .doc
 .pdf
 

Текстуални део, Графички део, Идејно решење

*Упутство: Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно

   

 .rar1
 .rar2
 .rar3

 Датум објаве: 03.03.2021. године
    
      
14.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 5254/1 и на делу к.п. бр. 5254/2 КО Лозница
  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 5254/1 и на делу к.п. бр. 5254/2 КО Лозница


*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
   .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
.pdf/.rar3
.pdf/.rar4
.pdf/.rar5
.pdf/.rar6
 Датум објаве: 17.03.2021. године    
      
15.Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса "ПЕЈАК ХАНДЕЛ" у Бањи Ковиљачи
  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса "ПЕЈАК ХАНДЕЛ" у Бањи Ковиљачи  .doc.pdf
 Графички део    
 
План намене површина   .pdf
 
План нивелације и регулације   .pdf
 Идејно решење    
 
Ситуационо решење
   .pdf
 Датум објаве: 31.03.2021. године    
      
16.Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 8137 и 8138 КО Лозница
  .doc.pdf
 Текстуални део    
 
Урбанистички пројекат за изградњу помоћних, као допунских садржаја воденице, спратности П+О на к.п. бр. 8137 и 8138 КО Лозница

*због величине документа исти је запакован и подељен у више фајлова. Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
   .pdf/.rar1
.pdf/.rar2
 Датум објаве: 23.06.2021. године    
      
17.Јавни позив за јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. бр. 4533/5, 4533/25, 4533/35, 4533/39 и део 4533/12 КО Лозница  .doc
.pdf
 Текстуални део    
 
Урбанистички пројекат за изградњу индустријског објекта, спратности Пр, к.п. бр. 4533/5, 4533/25, 4533/35, 4533/39 и део 4533/12 КО Лозница  .doc.pdf
 Графички део    
 
Предлог плана препарцелације
   .pdf
 
План намена површина
   .pdf
 
План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
 Датум објаве: 30.06.2021. године    
      
 18.Јавни позив за јавну презентацију урбанистичког пројекта за  изградњу на  к.п. бр. 5228 КО Лозница
  .doc
 .pdf
 Текстуални део, графички део и идејно решење
   .pdf (.rar1 .rar2 .rar3 .rar4)
 Датум објаве: 21.07.2021. године    
      
19.Јавни позив  за јавну презентацију урбанистичког пројекта за  изградњу на  к.п. бр. 4914/1 КО Лозница
  .doc
.pdf
 Текстуални део
    
 -
Урбанистички пројекат за изградњу пословног комплекса - „Retail park Loznica“, к.п. 4914/1 К.О. Лозница, Лозница
  .doc.pdf
 Графички део
    
   План намене површина
   .pdf
   План препарцелације
   .pdf
   План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf
 Идејно решење
   .pdf
      
20.Јавни позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију постојећих улица - улица Војвођанска (крак од Т1503 до Т1503g), улица Жике Поповића (крак од Т1504 до Т1907 и крак од Т1504 до Т1504.е), улица Жике Поповића (крак од Т1504 до Т1499.1) и некатегорисани пут (крак од Т1499.2 до Т1499) на деловима к.п. бр.: 11925, 9529/64, 9529/97, 9529/98, 9529/69, 9486/3, 9529/109, 9529/110,9529/102, 9529/1, 9486/6, 11942/2, 9530,9529/69, 9486/4, 9529/101, 9529/100, 9529/68, 11962, 9486/5, 9529/35, 9529/67, 9529/102, 9486/6, 9529/65, 9529/1, 9529/102, 9529/66, 9529/70, 9529/71, 9529/72, 9529/35, 11962, 9486/3, 9486/2 све у КО Лозница  .doc
.pdf
 Текстуални део    
 
Урбанистички пројекат за реконструкцију постојећих улица - улица Војвођанска (крак од Т1503 до Т1503g), улица Жике Поповића (крак од Т1504 до Т1907 и крак од Т1504 до Т1504.е), улица Жике Поповића (крак од Т1504 до Т1499.1) и некатегорисани пут (крак од Т1499.2 до Т1499) на деловима к.п. бр.: 11925, 9529/64, 9529/97, 9529/98, 9529/69, 9486/3, 9529/109, 9529/110,9529/102, 9529/1, 9486/6, 11942/2, 9530,9529/69, 9486/4, 9529/101, 9529/100, 9529/68, 11962, 9486/5, 9529/35, 9529/67, 9529/102, 9486/6, 9529/65, 9529/1, 9529/102, 9529/66, 9529/70, 9529/71, 9529/72, 9529/35, 11962, 9486/3, 9486/2 све у КО Лозница   .pdf
 Графички део    
 
Јавне површине за улице
   .pdf
 
Приказ комуналне инфраструктуре
   .pdf
 
Регулационо и нивелационо решење локације
   .pdf
 Идејно решење
    
 
Идејно решење
   .pdf
 Датум објаве: 07.10.2021. године    
      
21.Јавни позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п. број 15664 КО Лозница
  .doc.pdf
 
Текстуални део, графички део и Идејно решење

*Упутство: Преузмите делове .rar фајла и распакујте заједно
   
.pdf/.rar1
      .rar2
 Датум објаве: 03.11.2021. године    
      
Вести
01.Децембар 2021.
Спроведена обука за ургентно ...
Поводом организовања обуке за ургентно ...
01.Децембар 2021.
Позив грађанима да учествују у ...
Пред нама је усвајање буџета Града Лознице за ...
01.Децембар 2021.
Уз 55. рођендан „Бамбија“
Предшколска установа Бамби данас је ...
25.Новембар 2021.
Борба против насиља на женама
Према информацији пренетој из Центра за ...
23.Новембар 2021.
Град донирао вредну опрему ...
Град Лозница предњачи по улагањима и техничком ...
19.Новембар 2021.
Са заседања Градског већа
На редовној седници Градског већа, ...