Одштампај
Одлуке 2009.

Назив
Датум објавеСл. лист
Одлука о неангажовању екстерне ревизије за обављање ревизије завршног рачуна града Лозница за 2008. годину27.02.2009.
1-09
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације граничног прелаза Трбушница у Лозници
27.02.2009.
1-09
Одлука о утврђивању и означавању назива насељених места, улицаи тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о задуживању Града Лозница
27.02.2009.
1-09
Одлука о давању сагласности на Програме пословања предузећа са територије Града Лозница за 2009. годину
27.02.2009.
1-09
Одлука о давању сагласности на Програме пословања установа са територије Града Лозница за 2009. годину
02.03.2009.
1-09
Одлука о грађевинском земљишту  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту07.04.2009. 3-09
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2009. годину 06.04.2009.3-09
Одлука о изменама и допунама одлуке о Јавном правобранилаштву
06.04.2009.
3-09
Одлука о јавним признањима Града Лозница
06.04.2009.3-09
Одлука о месним заједницама
06.04.2009.
3-09
Одлука о новчаној помоћи породици са децом на територији града Лозница
06.04.2009.
3-09
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
06.04.2009.
3-09
Одлука о Плану детаљне регулације измене и допуне Регулационог плана „Стари Град” за к.п. 3892, 3893/1, 3893/2 и 3894 к.о. Лозница - град
06.04.2009.
3-09
Одлука о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју града Лозница
06.04.2009.
3-09
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације фекалне канализације дела насеља у оквиру уже зоне санитарне заштите изворишта „Зеленица” у Бањи Ковиљачи
06.04.2009.
3-09
Одлука о локалним административним таксама
30.09.2009.
6-09
             •  Тарифа локалних административних такси
30.06.2009.6-09
Одлука о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе града Лозница
30.06.2009.
6-09
             •  Тарифа приходa Градске управе Лозница30.06.2009.
6-09
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за уређење и коришћење грађевинског земљишта града Лозница
30.06.2009.
6-09
Одлука о некатегорисаним путевима
30.06.2009.
6-09
Одлука о одржавању чистоће, јавних зелених површина и заштити комуналних објеката
30.06.2009.
6-09
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
30.06.2009.
6-09
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
30.06.2009.
6-09
Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању
30.06.2009.6-09
Одлука о висини пореских основица
30.06.2009.
6-09
Одлука о завршном рачуну буџета Града Лозница за 2008. годину
30.06.2009.
6-09
Одлука о изменама Одлуке о организовању КЈП „Наш Дом” у Лозници
01.07.2009.6-09
Одлука о јавним поракиралиштима01.07.2009.
6-09
Одлука о оснивању ЈКП „Паркинг сервис” Лозница
01.07.2009.
6-09
Одлука о повећању капитала ЈКП „Наш Дом” Лозница
01.07.2009.
6-09
Одлука о прихватању иницијативе за израду измене и допуне Генералног плана Лознице
01.07.2009.
6-09
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за решавање проблема избеглих и интерно расељених лица на територији града Лозница за период од 2009. до 2013. године 23.09.2009.
7-09
             •  Локални акциони план за избегле и интерно расељене 23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне пословања КЈП „Наш Дом” Лозница за 2009. годину
23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана - Лозница” Лозница за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о организовању КЈП „Наш Дом” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП „Топлана - Лозница” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈП „Водовод и канализација” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о изменама Одлуке о оснивању ЈКП „Паркинг сервис” у Лозници23.09.2009.
7-09
Одлука о измени постојећег режима саобраћаја
23.09.2009.
7-09
Одлука о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лозница 23.09.2009.
7-09
Одлука о организовању Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
23.09.2009.
7-09
Одлука о повећању капитала ЈКП „Топлана - Лозница” у Лозници
23.09.2009.
7-09
Одлука о повећању капитала ЈП „Водовод и канализација” у Лозници23.09.2009.
7-09
Одлука о повећању капитала КЈП „Наш Дом” Лозница23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Водовод и канализација” Лозница за 2009. годину
23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан” Лозница за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП за управљање грађевинским земљиштем „Град” Лозница за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈСП „Лозница” Лозница за 2009. годину23.09.2009.7-09
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче” Бања Ковиљача за 2009. годину23.09.2009.
7-09
Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис” Лозница за 2009. годину24.09.2009.
7-09
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница21.12.2009.
 
Одлукао потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
21.12.2009.
 
Одлукао потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница21.12.2009.
 
Одлука о Заштитнику грађана
21.12.2009.
 
Одлука о буџету града Лозница за 2010. годину21.12.2009.
 
Одлука о одређивању матичних подручја Града Лознице
21.12.2009.
 
Одлука о изменама Одлуке о Градској управи града Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о облику и начину остваривања сарадње Одељења комуналне полиције и Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о изменама и допунама Генералног плана Лознице и усклађивању Генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи21.12.2009.
 
Одлука о усклађивању Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и изградњи
21.12.2009.
 
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лозница
21.12.2009.
 
Одлука о приступању Пројекту регионалног управљања отпадом
21.12.2009. 
Одлука о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лозница
21.12.2009. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању 21.12.2009.
 
Одлука о изменама Одлуке одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
21.12.2009.
 
Одлука о усвајању Акционог плана за младе 2010. - 2014.
30.12.2009. 
             •  Акциони план за младе 2010. - 2014.
  
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације „Гробље” у Лозници
30.12.2009.