Odštampaj
MOJA IDEJA ZA MOJU LOZNICU

Nagradni konkurs ''Moja ideja za moju Loznicu'', koji je raspisalo Gradsko veće, otvoren je do 4. aprila, a pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica sa područja Srbije.
            Svrha i cilj jesu dodatno uključivanje javnosti da učestvuje u radu lokalne samouprave tako što će ''podstaći, motivisati i stvoriti mogućnosti da se kreativne ideje fizičkih i pravnih lica razviju i realizuju uz finansijsku podršku budžeta grada Loznice''. To bi, navodi se, trebalo da doprinese raznolikom i svestranom razvoju grada i njegovoj promociji.
            Prema pravilima konkursa, može se dodeliti ukupno najviše deset novčanih nagrada, a postoje tri vrste - kreativna ideja koja dobije između osamdeset i jednog i stotinu bodova osvaja prvu nagradu u visini od 300 hiljada dinara, ona koja dobije između šezdeset i jednog i 80 bodova dobija drugu nagradu - 200 hiljada dinara i ideja koja dobije između četrdeset i jednog i 60 bodova osvaja treću nagradu, odnosno sto hiljada dinara.
            Konačnu odluku o nagrađenim idejama donosi Gradsko veće na osnovu rang-liste koju utvrđuje komisija za sprovođenje nagradnog konkursa.
            Na konkursu je moguće učestvovati sa idejama koje doprinose razvoju i unapređenju, očuvanju, prevenciji, afirmisanju i promociji privrede i preduzetništva, poljoprivrede, urbanizma, prostornog planiranja i arhitekture, zaštite životne sredine, vaspitno-obrazovnog rada, zaštite životne sredine, zdravstva i socijalne zaštite, umetnosti, kulture i javnog informisanja, sporta i rekreacije, omladinskog života i rada, nauke, inovacija i pronalazaštva, turizma, iskorišćenosti prirodnih resursa i drugih oblasti društvenog života i rada.
            Prijavu za učešće na konkursu podnosi predlagač, a ona mora sadržati njegove podatke, naziv prijave, podatke o ciljevima i očekivanim rezultatima realizacije zamisli, vrsti i sadržini aktivnosti kao i mestu i vremenu realizacije, potrebnom novcu za ostvarivanje zamisli sa strukturom troškova, vremenskom planu angažovanja i izjašnjenje da li je predlagaču potrebna stručna pomoć u razvoju ideje. Broj prijava nije ograničen, a obrasci se mogu preuzeti u Odeljenju za društvene delatnosti gradske uprave.
            Sama zamisao dostavlja se uz prijavu u pisanom obliku, ili audio-vizuelnom elektronskom zapisu, a u formi idejnog rešenja, projekta, programa, ili likovnog rešenja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom pratećom dokumentacijom.
            Kako je navedeno, prilikom ocenjivanja prijava komisija će vrednovati primenjivost, društveni značaj, stepen razrađenosti, trajanje efekata i mogućnost unapređenja, inovativnost, stepen usaglašenosti sa razvojnim planskim dokumentima grada, doprinos promociji grada i mogućnost za korišćenje i drugih izvora finansiranja u razvoju i ostvarivanju zamisli.
            Detaljne informacije mogu se dobiti u gradskoj upravi Loznice.