Одштампај
Одлуке Скупштине града Лозница из 2013. године


Назив
Датум  објавеСл. лист
 Фајл
Иницијатива за образовање Подрињског управног округа
01.03.2013.
2-13
.pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града
01.03.2013.2-13.pdf
Одлуке о давању сагласности на програме пословања предузећа за 2013. годину
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Фонда за развој града Лознице за 2013. годину
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о давању сагласности на програм пословања установа за 2013. годину
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно-расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији града лознице за период од 2013. до 2013. године
01.03.2013.2-13.pdf
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно-расељених лица и повратника по основу реадмисије на територији града Лознице за период од 2013. до 2016. године
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за Роме 2013. до 2017. године
01.03.2013.2-13.pdf
Локални акциони план за Роме 2013. до 2017. године
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на џтериторији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Концесиони акт за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лозница
01.03.2013.2-13.pdf
Јавни позив за бр. К1/2013 - отворени поступак, за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лозница01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
01.03.2013.2-13.pdf
Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Пашићева, Вере Благојевић и реке Штире у Лозници
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Комплекс спорта, рекреације и туризма“ у Бањи Ковиљачи
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Гробље” у Бањи Ковиљачи
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Плана детаљне регулације „Лагатор” у Лозници (Измене и допуне регулационог плана „Лагатор” - зона II блок 3)
01.03.2013.2-13.pdf
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
01.03.2013.2-13
.pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
26.04.2013.
4-13
 .pdf
Одлуке о усвајању Извештаја ЈП и установа за 2012. годину
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Лознице за 2012. годину
26.04.2013.4-13 .pdf
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2013. годину 26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Табела 1. Преглед површина пољопривредног
                       земљишта по катастарским општинама
                       и културама
26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Табела 8. План прихода сопственог учешћа
26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Сточарство
26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Право пречег закупа по основу животиња26.04.2013.4-13 .pdf
     –  Табела 17. Величине јавних надметања
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о приступању оснивања Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о.26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о радном времену у угоститељству, занатству и трговини
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о допуни Одлуке о јавним признањима града Лозница
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о изменама и допунама Генералног плана Лознице и усклађивању Генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока између улица Карађорђева, Учитељска, Жикице Јовановића и Владе Зечевића у Лозници 26.04.2013.4-13 .pdf
План детаљне регулације блока између улица Карађорђева, Учитељска, Жикице Јовановића и Владе Зечевића у Лозници
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између Трга Вука Караџића и улица Светог Саве и Драгољуба Поповића и Булевара Доситеја Обрадовића у Лозници
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације експлоатације доломита као ТГК из лежишта „Воћњак”
26.04.2013.4-13 .pdf
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лозница
06.06.2013.
5-13
 .pdf
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лозница
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице
06.06.2013.5-13 .pdf
    – Извештај о извршењу одлуке о буџету града
       Лознице за 2012. годину
06.06.2013.5-13 .pdf
     – Напомене о рачуноводственим политикама и
        додатним анализама, образложењима и
        сравњивању ставки извода и извештаја
        обухваћених завршним рачуном
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем „Град“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора „Лозница“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа  „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче“ Бања Ковиљача
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана - Лозница“ Лозница06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа „Наш дом” Лозница
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлуку о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града лозница број: 06-9/13-7-21 од 27. фебруара 2013. године
06.06.2013.5-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама статута града Лознице
28.06.2013.
6-13
.pdf
Одлуке о усвајању извештаја о раду Градске управе и Јавних предузећа за 2012. годину
28.06.2013.
6-13
.pdf
 Одлука о измени Одлуке о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета
28.06.2013.
6-13
.pdf
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски линијски превоз путника и међумесни линијски превоз путника на територији града Лозница
28.06.2013.
6-13.pdf
Одлука о избору најповољније понуде у отвореном поступку број К1/2013
28.06.2013.
6-13.pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (Луке Стевића) у Бањи Ковиљачи
28.06.2013.
6-13.pdf
Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Доња Бадања
28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о одређивању локације за постављање бисте пољском песнику Владиславу Броњевском28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о спровођењу јавног конкурса, начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница
28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница за 2013. годину
28.06.2013.6-13
.pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града
 23.09.2013.
11-13
 .pdf
Одлука о усвајању Генералног урбанистичког плана Лознице  23.09.2013.12-13 
 .pdf
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Лознице 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о начину обављања комуналне делатности зоохигијене 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о измена и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице 23.09.2013. 11-13  .pdf
Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц” линија на територији града Лознице 23.09.2013.11-13  .pdf
Јавни позив бр. К2/2013 за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на пакету „Ц” линија на територији града Лознице 23.09.2013.  11-13 
 .pdf
Одлука о саветнику за заштиту права пацијената на територији града Лознице 23.09.2013.  11-13  .pdf
Одлука о локалним административним таксама 23.09.2013.  11-13 .pdf
Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Лозница број: 06-5/12-1-9 од 01. јуна 2012. године 23.09.2013.  11-13 
 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за културу у Лозници 23.09.2013.  11-13 
 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница
 23.09.2013.  11-13 .pdf
Одлука о давању сагласности за употребу имена града Лознице у називу мото клуба „МОТО КЛУБ ЛОЗНИЦА”
 23.09.2013.  11-13 .pdf
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице у периоду од 01. јануара до 30. септембра 2013. године18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2013. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања јавних предузећа
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања установа
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Комуналног јавног предузећа „Наш Дом“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Лозница“ Лозница о расподели добити за 2012. годину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о додели искључивог права за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о висини стопе пореза на имовину на територији града Лознице
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Лознице
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивању пореза на имовину
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације „Лагатор“ у Лозници (измене и допуне регулационог плана „Лагатор“ - зона II блок 3)
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Гробље“ у Лешници
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Производна зона“ у Бањи Ковиљачи
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Нова улица“ у Бањи Ковиљачи
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне „Зајача“ у Зајачи
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за блок између улица Пашићева, Вере Благојевић, Немањина и Миодрага Борисављевића у Лозници
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о новчаној помоћи брачним паровима приликом склапања брака
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о новчаној помоћи породици са троје деце
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о измени Одлуке о утврђивању и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројева на територији града Лознице 18.11.2013.13-13 .pdf
Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији града Лознице
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о исплати накнаде за рад Комисији за именовање директора јавних предузећа
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о накнадама за рад Градске изборне комисије Лозница
18.11.2013.13-13 .pdf
Одлука о давању сагласности за употребу имена града Лознице у називу шаховског клуба
18.11.2013.
13-13 .pdf
Решење о одређивању Саветника за заштиту права пацијената
  .pdf
Одлука о буџету града Лозница за 2014. годину
18.12.2013.
16-13
.pdf
Одлука о давању сагласности на програм пословања јавних предузећа
18.12.2013.16-13.pdf
Одлука о давању сагласности на програм пословања установа18.12.2013.16-13.pdf
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2013. годину
27.12.2013.
17-13 .pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу и одржавање стамбеног и пословног простора „Лозница“ Лозница
27.12.2013.
17-13 .pdf
Одлука о бавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који се налазе на територији града Лознице 27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Бамби“ Лозница
27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Производно-пословна зона“ у Лешници
27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о поништају поступка давања концесије у отвореном поступку број К2/2013
27.12.2013.17-13 .pdf
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину у граду Лозници
27.12.2013.17-13 .pdf