Odštampaj
Javna preduzeća i ustanove


Javna preduzeća
    
      
»
JP „Vodovod i kanalizacija" 
 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, snabdevanje vodom za piće i prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
       
     Direktor
Milan Radnić
     Adresa
15300 Loznica, Georgija Jakšića 9.
     Telefon(015) 7884 - 660.
     E-mail
vodovod.loznica@vikloznica.rs
     Veb
www.vikloznica.rs
       
»
JKP „Toplana - Loznica" 
 snabdevanje parom i klimatizacija koja obuhvata proizvodnju i distribuciju pare i tople vode za grejanje i druge svrhe
       
     DirektorMiodrag Dišić
     Adresa15300 Loznica, Vere Blagojević bb.
     Telefon(015) 888 - 098.
     E-maildirektor@toplana.rs,
     Veb
http://www.lotoplana.co.rs/
       
»
KJP „Naš Dom" 
 Sakupljanje otpada koji nije opasan
       
     DirektorJanko Aleksić
     Adresa15300 Loznica, Bulevar Dositeja Obradovića 6.
     Telefon(015) 879 - 503.
     E-mailkjpnasdomloz@open.telekom.rs
     Vebhttp://kjpnasdom.rs/
       
»
JP Loznica razvoj Loznica
 
 Javno preduzeće za upravljanje, planiranje i projektovanje Loznica razvoj Loznica
       
     Direktor
Nikola Dragićević
     Adresa
15300 Loznica, Georgija Jakšića
     Telefon
(015) 872 - 712.
     E-mail
jpgrad@open.telekom.rs
     Veb
/
       
»
JP "Parking servis"
 
 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, Upravljanje javnim parkiralištima
       
     Direktor
Željko Radović
     Adresa
15300 Loznica, Jovana Cvijića 20.
     Telefon(015) 877 - 537.
     E-mail
parkserv@open.telekom.rs
     Veb
/
       
       
Ustanove
     
       
»
Centar za kulturu "Vuk Karadžić"
 
 Organizacija kulturnih događaja i očuvanje kulturno istorijskog nasleđa grada Loznice
       
     Direktor
Snežana Nešković Simić
     Adresa
15300 Loznica, Save Kovačevića 1.
     Telefon
(015) 882 - 718.
     E-mail
ckvukkaradzic@gmail.com
     Veb
http://www.ckvkaradzic.org.rs/
       
»
Biblioteka Vukovog zavičaja Loznica
 
 Bibliotekarska delatnost i organizovanje književnih susreta
       
     Direktor
Mirjana Pejak
     Adresa
15300 Loznica, Svetog Save 5.
     Telefon
(015) 7882-123.
     E-mail
bibliotekaloznica@gmail.com
     Veb
http://www.bibliotekaloznica.org.rs/
       
»
Ustanova za fizičku kulturu "Lagator"
 
 Organizovanje sportskih aktivnosti i upravljanje gradskim kupalištem
     Direktor
Željko Marjanović
     Adresa15300 Loznica, Miloša Pocerca 58.
     Telefon
(015) 873 - 111.
     E-mail
lagator@neobee.net
lagatorloz1@open.telekom.rs
     Veb
http://www.ufklagator.com/
       
»
Ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Bambi"
 
 Obrazovanje i vaspitanje dece predškolskog uzrasta
       
     Direktor
Ivana Savić
     Adresa
15300 Loznica, Generala Jurišića 3.
     Telefon
(015) 882 - 1221.
     E-mail
bambilo@open.telekom.rs
     Veb
http://bambilo.rs/
       
»
Turistička organizacija grada Loznice
 
 Promocija turističkih potencijala grada Loznice
       
     Direktor
Snežana Perić
     Adresa
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 3.
     Telefon
(015) 878 - 520.
     E-mail
togloznice@gmail.com
     Veb
http://www.togl.rs/
       
»
Centar za socijalni rad
 
 Pružanje usluga socijalne zaštite i rešavanje o pravima građana
       
     Direktor
Vladimir Petrović
     Adresa
15300 Loznica, Bulevar Dositeja Obradovića 1.
     Telefon
(015) 7889 - 057.
     E-mail
csrloznica2010@gmail.com
     Veb
/
       
»
Dom zdravlja "Dr. Milenko Marin" 
 Zdravstvena delatnost iz oblasti primarne zdravstvene zaštite
       
     Direktordr. Branka Krasavac
     Adresa
15300 Loznica, Bolnička 65.
     Telefon
(015) 893 - 724.
     E-mail
domzdravljaloznica@gmail.com
     Veb
http://dzloznica.co.rs/
       
»
Zdravstvena ustanova "Apoteka Loznica"
 
 Farmaceutska zdravstvena delatnost na primarnom nivou
     DirektorMirjana Manojlović
     Adresa15300 Loznica, Bolnička 65.
     E-mailapoteka1lo@eunet.rs
     Veb http://www.apotekaloznica.com
      
 
»
Crveni krst
    
     DirektorVesna Melezović
     Adresa15300 Loznica, Marije Bursać bb.
     Telefon(015) 891 - 649.
     E-mailloznica@redcross.org.rs
     Veb