Одштампај
Одлуке Скупштине града Лознице из 2011. године

Назив
Датум објавеСл. лист
Одлука о потврђивања мандата одборника Скупштине града Лознице
03.02.2011.
1-11
Одлука о усвајању Елабората о оправданости давања у дугогодишњи закуп грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони Шепак под условима повољнијим од тржишних
03.02.2011.
1-11
Елаборат о оправданости давања у дугогодишњи закуп грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони Шепак под условима повољнијим од тржишних03.02.2011.
1-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице
03.02.2011.
1-11
Одлука о давању сагласности на Програме пословања установа за 2011. годину
03.02.2011.
1-11
Одлука о изменама Одлуке накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине града Лознице за 2011. годину 03.02.2011.1-11
Програм организовања ауто-такси превоза за 2011. годину
03.02.2011.1-11
Одлука о изменама и допунамаПлана детаљне регулације индустријске зоне „Шепак” у Лозници
22.03.2011.
2-11
Одлука о давању сагласности на програм пословања Центра за културу „Вук Караџић” Лозница за 2011. годину
22.03.2011.2-11
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Лознице
22.03.2011.2-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
22.03.2011.2-11
Одлука о комуналној полицији града Лозница
22.03.2011.2-11
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
22.03.2011.2-11
Одлука о помоћи Јапану
22.03.2011.2-11
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у Лозници
22.03.2011.2-11
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу ТЦ 110/35/10 KV „Лозница 2”
22.03.2011.2-11
Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем „Град” Лозница за 2011. годину
22.03.2011.2-11
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Лознице
28.04.2011.
3-11
Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој пољопривреде града Лознице за 2011. годину
28.04.2011.
3-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
28.04.2011.
3-11
Одлука о изменама и допунама Статута Фонда за развој пољопривреде града Лознице
28.04.2011.
3-11
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Доња Бадања
28.04.2011.
3-11
Програм за ревитализацију дела на територији града Лознице
28.04.2011.
3-11
Одлука о висини стопе пореза на имовину
10.06.2011.
4-11
Одлука о додели јавних признања града Лознице
10.06.2011.4-11
Одлука и изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта10.06.2011.
4-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини града Лознице 10.06.2011.
4-11
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава вода II реда града Лознице за 2011. годину
10.06.2011.
4-11
Одлука о усвајању Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
10.06.2011.
4-11
Одлука о усвајању Процене угрожености града Лознице
10.06.2011.
4-11
Процена угрожености града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице
10.06.2011.
4-11
Одлука о боравишним таксама
05.09.2011.
7-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња05.09.2011.
7-11
Одлука о изрдаи Плана детаљне регулације Стари град у Лозници (Измене и допуне регулационог плана „Стари град”)
05.09.2011.
7-11
Одлука о престанку функције члана Градског већа града Лознице
05.09.2011.
7-11
Одлука о усвајању Плана генералне регулације за насељено место Лешница05.9.2011.
7-11
Одлука о изменама Одлуке о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе града Лознице
05.09.2011.
7-11
Одлука о избору члана Градског већа града Лознице05.09.2011.
7-11
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела улице Луке Стевића у Лозници 05.09.2011.
7-11
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
15.11.2011.9-11
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице 15.11.2011.9-11
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лознице у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2011. године
15.11.2011.9-11
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2011. годину
15.11.2011.9-11
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП „Град“ Лозница за 2011. годину
15.11.2011.9-11
Одлука о организовању канцеларија месне самоуправе у месним заједницама Бања Ковиљача и Лешница
15.11.2011.
9-11
Одлука о финансирању јединица месне самоуправе - месних заједница
15.11.2011.9-11
Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката 15.11.2011.9-11
Одлука о усвајању Локалног еколошког акционог плана града Лознице за период 2011-2016
15.11.2011.9-11
Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Лозницe
 15.11.2011 9-11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о новчаној помоћи 15.11.2011 9-11
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Улице Луке Стевића у Лозници
 15.11.2011 9-11
Одлука о изради Плана детаљне регулације индустријске зоне „Зајача
 15.11.2011 9-11
Одлука о давању сагласности на Одлуку о преносу на коришћење, управљање и одржавање трафо станице МБТС 10/0,4 kv снаге 630 kVA на локацији „Лагатор“ кат. парцела бр. 3481/34 на „Електродистрибуцију“ Лозница
 15.11.2011 9-11
 15.11.20119-11
Одлука о овлашћеним и оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање на територији Града Лознице
 15.11.2011 9-11