Одштампај
Одлуке Скупштине града Лозница - 2010. година

Назив
Датум објавеСл. лист
Одлуке о давању сагласности на програм пословања јавних предузећа за 2010. годину
09.03.2010.3-10
Одлуке о давању сагласности на програм пословања Установа за 2010. годину
09.03.2010.
 3-10
Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Лознице
       •  Табела локалних комуналних такси
09.03.2010.3-10
Одлука о изменама Одлуке о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе града Лознице
09.03.2010.
3-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење грађевинског земљишта града Лознице
09.03.2010.
3-10
Одлука о измени Одлуке о организовању Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
09.03.2010.3-10
Решење о давању сагласности на измене Статута Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
09.03.2010.3-10
Одлука о изради Плана детаљене регулације за блокове „Гимназија” и „Воћар” у Лозници
09.03.2010.
3-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у Лозници
09.03.2010.
3-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу TC 110/35/10 kV „Лозница 2”
09.03.2010.
3-10
Решење о постављању заменика градског јавног правпбраниоца Јавног правобранилаштва града Лознице
09.03.2010.
3-10
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈП Дирекција за урбанистичко плани рање и развој „Урбоплан” у Лозници
09.03.2010.
3-10
Решење о разрешењу и именовању чланаУправног одбора ЈП „Водовод и канализација” у Лозници
09.03.2010.
3-10
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче” у Бањи Ковиљачи
09.03.2010.
3-10
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2010. годину
06.04.2010.4-10
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредносг земљишта у државној својини
06.04.2010.4-10
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 06.04.2010.4-10
Одлука о општим условима за искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју града Лознице
06.04.2010.4-10
Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца града Лозница
06.04.2010.4-10
Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције 06.04.2010.4-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Лознице
06.04.2010.4-10
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача 06.04.2010.4-10
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лешница
06.04.2010.4-10
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лознице
06.04.2010.4-10
Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој пољопривреде града Лознице
06.04.2010.4-10
План мера и радова за заштиту од поплава на територији града Лознице
06.04.2010.4-10
Решење о разрешењу и именовању Савета за безбедност Скупштине града Лознице
06.04.2010.4-10
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Техничке школе Лозница
06.04.2010.4-10
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Јован Цвијић” Лозница
06.04.2010.4-10
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за усклађивање Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и изградњи
06.04.2010.  4-10
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и допуне генералног плана Лознице и усклађивању генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи
06.04.2010.  4-10
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана генералне регулације за насељено место Лозница
06.04.2010.  4-10
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину заизраду Плана детаљне регулације за изградњу дела Савскеулице у Лозници06.04.2010.
4-10
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације за изградњу ТЦ 110/35/10 кВ „Лозница 2”
 06.04.2010.4-10
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину за израду Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
06.04.2010.
4-10
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну срединуза израду Плана генералне регулације за насељено место Лешница
06.04.2010.
4-10
Одлука о разрешењу члана Градског већа града Лозница
30.04.2010.
5-10
Одлука о избору члана Градског већа града Лозница
30.04.2010.
5-10
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2009. годину
30.04.2010.
5-10
Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини града Лознице
30.04.2010.5-10
Одлука о усвајању Споразума о регионалном управљању отпадом
30.04.2010.
5-10
Споразум о регионалном управљању отпадом
30.04.2010.
5-10
Закључци о усвајању извештаја о раду
30.04.2010.5-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о органима установе за предшколско васпитање и образовање „Бамби” у Лозници
30.04.2010.5-10
Решење о давању сагласности на статут Установе за предшколско васпитање и образовање „Бамби” у Лозници30.04.2010.5-10
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за Град Лозницу за 2010. годину
30.04.2010.5-10
Локални акциони план запошљавања за Град Лозницу за 2010. годину
30.04.2010.5-10
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2009. годину
29.06.2010.6-10
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
29.06.2010.6-10
Одлука о висини пореских основица за обрачун пореза на имовину
29.06.2010.6-10
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Лознице
29.06.2010.6-10
Одлука о давању сагласности на Одлуке Управног одбора ЈП „Водовод и канализација”
29.06.2010.6-10
Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине града Лознице
29.06.2010.6-10
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
29.06.2010.6-10
Закључци којима се усваја извештај о раду ЈП и ГУ
29.06.2010.6-10
Решење о именовању Комисије за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем
29.06.2010.
6-10
Решење о именовању директора Јавног стамбеног предузећа „Лозница” Лозница и ЈКП „Паркинг сервис”
29.06.2010.
6-10
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
29.06.2010.6-10
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП Дирекција за урбанистичко планирање и развој „Урбоплан” у Лозници
29.06.2010.6-10
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Лозница” у Лозници
29.06.2010.
6-10
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „Вук Караџић” у Лозници
29.06.2010.
6-10
Одлука о додели јавних признања Града Лознице
29.06.2010.
6-10
Одлука о оснивању Комисије за припрему нацрта Плана капиталних инвестиција и капиталног буџета града
29.06.2010.
6-10
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице
29.06.2010.
6-10
Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности запослених у Градској управи Града Лозница 29.06.2010.
6-10
Одлука о држању домаћих животиња
20.09.2010.
8-10
Одлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
20.09.2010.
8-10
Одлука о издвајању средстава ради повећања капитала оснивача у КЈП „Наш Дом” Лозница, намењених за проширење градског гробља
20.09.2010.
8-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лозница
20.09.2010.
8-10
Одлука о Комуналној инспекцији
20.09.2010.
8-10
Одлука о обезбеђењу средстава у буџетима Града Лозница за 2010. и 2011. годину за суфинансирање пројеката20.09.2010.
8-10
Одлука о одређивању локације за одлагање кабастоги другог отпада
20.09.2010.
8-10
Одлука о оснивању Дома здравља „Др. Миленко Марин”
20.09.2010.
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
20.09.2010.
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице20.09.2010
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице20.09.2010.
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице20.09.2010.8-10
Одлука о престанку функције члана Градског већа града Лознице
20.09.2010.8-10
Одлука о престанку мандата одборника одборника Скупштине града Лознице
20.09.2010.8-10
Одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга по основу финансирања пројеката
20.09.2010.
8-10
Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији града Лознице
20.09.2010.
8-10
Закључак о покретању иницијативе за формирање Полицијске управе у Лозници
20.09.2010.
8-10
Одлука о избору чланаГрадског већа града Лознице
20.09.2010.8-10
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Весна Панић
23.11.2010.
10-10
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Милорад Станић
23.11.2010.
10-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице - Десанка Павловић
23.11.2010.10-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице - Љиљана Дражић
23.11.2010.10-10
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2010. годину
23.11.2010.10-10
Одлука о увећању капитала Фонда за развој пољопривреде града Лознице
23.11.2010.10-10
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода града Лознице
23.11.2010.10-10
Одлука о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Др. Лаза Лазаревић” у Лозници
23.11.2010.10-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (Луке Стевића) у Бањи Ковиљачи
23.11.2010.10-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове и улице Војводе Степе у Бањи Ковиљачи
23.11.2010.10-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (у насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи 23.11.2010.10-10
Одлука о одређивању делатности које се сматрају комуналним делатностима од локалног интереса
23.11.2010.10-10
Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом 23.11.2010.10-10
Одлука о давању сагласности на приступање изградњи нове градске топлане фазе I топлотне снаге 2x8,9 MW и електричне снаге 1.030 KWe (1.287 KVA) ЈКП „Топлане Лозница” Лозница
23.11.2010.10-10
Одлука о изради симбола града Лознице
23.11.2010.10-10