Скупштина града


–  Органи Скупштине:
        •  Председник Скупштине града
        •  Заменик Председника Скупштине града
        •  Секретар Скупштине града
        •  Заменик секретара Скупштине града
        •  Одборничке групе
        •  Одборници Скупштине града Лозница

–  Акти Скупштине града
–  Скупштински материјал


Надлежност Скупштине

1)  доноси Статут града и Пословник Скупштине града;
2)  доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3)  утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за
     одређивање висине локалних такса и накнада;
4)  подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или
     промене територије Града;
5)  доноси програм развоја Града и појединих делатности;
6)  доноси просторни и урбанистички план Града, програме уређивања
     грађевинског земљишта и одлучује о прибављању и располагању
     грађевинског земљишта у складу са законом и прописима града;
7)  доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града,
     изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и
     утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8а) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и
      обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних
      услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности;
8б) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о
       промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
9) оснива службе, јавна предузећа, друштва капитала, установе и
    организације, утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим
    радом;
10)  именује и разрешава председника и чланове надзорних одбора јавних
       предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује, суспендује
       и разрешава директоре, в.д. директоре јавних предузећа и друштва
       капитала чији је оснивач, именује и разрешава чланове управних и
       надзорних одбора и директоре и в.д. директоре установа,
       организација и служби чији је оснивач, осим кад је посебним законом
       другачије прописано;
11)  бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника
       Скупштине;
12)  поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13)  бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира
       заменика Градоначелника  и чланове Градског већа;
13а) бира и разрешава градског омбудсмана;
13б) именује и разрешава главног урбанисту;
14) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по
      закону;
15) утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се
      уређује јавни дуг;
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности у јавну својину;
17а) даје сагласност јавним предузећима, друштвима капитала, установама
         и другим организацијама чији је оснивач Град на:
       –  статут,
       –  годишњи програм пословања,
       –  финансијске извештаје,
       –  одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка,
       –  одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, о
           улагању  капитала у друга друштва капитала,
       –  одлуке о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној
           својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће вредности
           која је у непосредној функцији обављања делатности од општег
           интереса, утврђених оснивачким актом,
       –  одлуке о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у
           акцијама,
       –  друге одлуке у складу са посебним законом којим се уређују
           делатности од општег интереса и оснивачким актом;
17б)  одлучује о прибављању непокретности  у јавну својину града;
17в)  одлучује о  располагању непокретностима у јавној својини града и то:
       –  одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини града, укључујући и
           размену,
       –  одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог
           носиоца права јавне својине укључујући и размену,
       –  одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала,
           чији је оснивач Град,
       –  одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини
           града,
       –  одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини
           града, месним заједницама, установама, агенцијама и другим
           организацијама чији је оснивач Град;
17г) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини града  на којима
         право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције,
         које нису у функцији остваривања делатности носиоца права
         коришћења на тој ствари као и ако се ствари користе супротно
         одредбама закона, другом пропису или природи и намени
         непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу
         права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће
         непокретности;
18)  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19)  даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном
        просторном плану;
20)  оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
        надлежности;
21)  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за
        локалну самоуправу;
22)  разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника
        буџета;
23)  одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама,
        удружењима, невладиним организацијама;
24)  информише јавност о свом раду;
25)  покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог
        општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну
        самоуправу;
26)  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
27)  разматра годишњи извештај Градског омбудсмана о остваривању
        људских и мањинских права у Граду;
28)  усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички
        кодекс);
29)  доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских
        права;
30)  обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

           Скупштину града чини 59 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом.

           Из редова одборника бирају се преседник Скупштине и заменик председника Скупштине на период од 4 године.

        Председник Скупштине

  •  председава Скупштином града;
  •  организује рад Скупштине;
  •  сазива и руководи њеним седницама;
  •  обавља друге послове утврђене законом, Статутом града, и Пословником.
  
        Заменик председника Скупштине

           Заменик замењује преседника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

        Секретар Скупштине општине

            Секретар Скупштине се поставља, на предлог преседника Скупштине, на 4 године и може бити поново постављен.
            Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине помаже председнику Скупштине у припреми и руковођењу седница Скупштине.       

         Радна тела Скупштине

            Скупштина може образовати савете и комисије као стална радна тела ради разматрања и решавања појединих питања из њенe надлежности.
            Радна тела дају мишљење на предлог прописа и одлука које доноси Скупштина града, предлажу Скупштини доношење општих и појединачних аката и обављају друге послове утврђене Статутом града.
            Скупштина града може за обављање одређених задатака из своје надлежности образовати повремена радна тела.
            Повремена и анкетна радна тела образује Скупштина за извршавање посебних задатака и оне престају са радом по извршењу задатака за које је образована.

            Стална радна тела Скупштине града су:

  1. Савет за урбанизам и комуналне делатности,
  2. Савет за здравље и заштиту животне средине,
  3. Комисија за статут и прописе,
  4. Комисија за кадровска и административна питања,
  5. Комисија за представке и жалбе,
  6. Мандатно-имунитетна комисија,
  7. Савет за безбедност,
  8. Савет за привреду, приватизацију и приватно предузетништво,
  9. Савет за борбу против болести зависности,
  10. Савет за развој и еконокске везе са иностранством и дијаспором,
  11. Савет за родну равноправност.

Вести
05.Децембар 2022.
Трибина о превенцији болести ...
У Омладинском центру одржана је трибина ...
02.Децембар 2022.
Са заседања Градског већа у ...
Градско веће у Лозници, којим је ...
02.Децембар 2022.
СТАДИОН НА ЛАГАТОРУ ГОТОВ ДО ...
Државни секретар Министарства за ...
30.Новембар 2022.
Сви у ланцу борбе против ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
На састанку Актива директора основних и ...
18.Новембар 2022.
Одржана завршна јавна расправа ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Успешна пракса започета пре десет година да се ...
09.Новембар 2022.
Обележен Дан школа које носе ...
Свечаном академијом у Вуковом дому културе пет ...