Skupština grada


–  Organi Skupštine:
        •  Predsednik Skupštine grada
        •  Zamenik Predsednika Skupštine grada
        •  Sekretar Skupštine grada
        •  Zamenik sekretara Skupštine grada
        •  Odborničke grupe
        •  Odbornici Skupštine grada Loznica

–  Akti Skupštine grada
–  Skupštinski materijal


Nadležnost Skupštine

1)  donosi Statut grada i Poslovnik Skupštine grada;
2)  donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
3)  utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za
     određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
4)  podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili
     promene teritorije Grada;
5)  donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;
6)  donosi prostorni i urbanistički plan Grada, programe uređivanja
     građevinskog zemljišta i odlučuje o pribavljanju i raspolaganju
     građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom i propisima grada;
7)  donosi propise i druge opšte akte;
8) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada,
     izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i
     utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
8a) uređuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, prava i
      obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih
      usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti;
8b) utvrđuje naknadu za komunalne usluge i daje saglasnost na odluku o
       promeni cena komunalnih usluga, u skladu sa zakonom;
9) osniva službe, javna preduzeća, društva kapitala, ustanove i
    organizacije, utvrđene Statutom grada i vrši nadzor nad njihovim
    radom;
10)  imenuje i razrešava predsednika i članove nadzornih odbora javnih
       preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, imenuje, suspenduje
       i razrešava direktore, v.d. direktore javnih preduzeća i društva
       kapitala čiji je osnivač, imenuje i razrešava članove upravnih i
       nadzornih odbora i direktore i v.d. direktore ustanova,
       organizacija i službi čiji je osnivač, osim kad je posebnim zakonom
       drugačije propisano;
11)  bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika
       Skupštine;
12)  postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
13)  bira i razrešava Gradonačelnika i, na predlog Gradonačelnika, bira
       zamenika Gradonačelnika  i članove Gradskog veća;
13a) bira i razrešava gradskog ombudsmana;
13b) imenuje i razrešava glavnog urbanistu;
14) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po
      zakonu;
15) utvrđuje doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta;
16) donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se
      uređuje javni dug;
17) donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu;
17a) daje saglasnost javnim preduzećima, društvima kapitala, ustanovama
         i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad na:
       –  statut,
       –  godišnji program poslovanja,
       –  finansijske izveštaje,
       –  odluku o raspodeli dobiti, odnosno o pokriću gubitka,
       –  odluke o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata, o
           ulaganju  kapitala u druga društva kapitala,
       –  odluke o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj
           svojini koja su preneta u svojinu javnog preduzeća, veće vrednosti
           koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg
           interesa, utvrđenih osnivačkim aktom,
       –  odluke o proceni vrednosti kapitala i iskazivanju tog kapitala u
           akcijama,
       –  druge odluke u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju
           delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom;
17b)  odlučuje o pribavljanju nepokretnosti  u javnu svojinu grada;
17v)  odlučuje o  raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini grada i to:
       –  odlučuje o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada, uključujući i
           razmenu,
       –  odlučuje o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti na drugog
           nosioca prava javne svojine uključujući i razmenu,
       –  odlučuje o ulaganju u kapital javnog preduzeća i društva kapitala,
           čiji je osnivač Grad,
       –  odlučuje o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini
           grada,
       –  odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini
           grada, mesnim zajednicama, ustanovama, agencijama i drugim
           organizacijama čiji je osnivač Grad;
17g) odlučuje o oduzimanju nepokretnosti u javnoj svojini grada  na kojima
         pravo korišćenja imaju mesne zajednice, ustanove i javne agencije,
         koje nisu u funkciji ostvarivanja delatnosti nosioca prava
         korišćenja na toj stvari kao i ako se stvari koriste suprotno
         odredbama zakona, drugom propisu ili prirodi i nameni
         nepokretnosti, a u drugim slučajevima pod uslovom da se nosiocu
         prava korišćenja obezbedi korišćenje druge odgovarajuće
         nepokretnosti;
18)  propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
19)  daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom
        prostornom planu;
20)  osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene
        nadležnosti;
21)  daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za
        lokalnu samoupravu;
22)  razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika
        budžeta;
23)  odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama,
        udruženjima, nevladinim organizacijama;
24)  informiše javnost o svom radu;
25)  pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog
        opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu
        samoupravu;
26)  daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
27)  razmatra godišnji izveštaj Gradskog ombudsmana o ostvarivanju
        ljudskih i manjinskih prava u Gradu;
28)  usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički
        kodeks);
29)  donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih
        prava;
30)  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

           Skupštinu grada čini 59 odbornika koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem u skladu sa Zakonom.

           Iz redova odbornika biraju se presednik Skupštine i zamenik predsednika Skupštine na period od 4 godine.

        Predsednik Skupštine

  •  predsedava Skupštinom grada;
  •  organizuje rad Skupštine;
  •  saziva i rukovodi njenim sednicama;
  •  obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada, i Poslovnikom.
  
        Zamenik predsednika Skupštine

           Zamenik zamenjuje presednika u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

        Sekretar Skupštine opštine

            Sekretar Skupštine se postavlja, na predlog presednika Skupštine, na 4 godine i može biti ponovo postavljen.
            Sekretar Skupštine se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar Skupštine pomaže predsedniku Skupštine u pripremi i rukovođenju sednica Skupštine.       

         Radna tela Skupštine

            Skupština može obrazovati savete i komisije kao stalna radna tela radi razmatranja i rešavanja pojedinih pitanja iz njene nadležnosti.
            Radna tela daju mišljenje na predlog propisa i odluka koje donosi Skupština grada, predlažu Skupštini donošenje opštih i pojedinačnih akata i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom grada.
            Skupština grada može za obavljanje određenih zadataka iz svoje nadležnosti obrazovati povremena radna tela.
            Povremena i anketna radna tela obrazuje Skupština za izvršavanje posebnih zadataka i one prestaju sa radom po izvršenju zadataka za koje je obrazovana.

            Stalna radna tela Skupštine grada su:

  1. Savet za urbanizam i komunalne delatnosti,
  2. Savet za zdravlje i zaštitu životne sredine,
  3. Komisija za statut i propise,
  4. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja,
  5. Komisija za predstavke i žalbe,
  6. Mandatno-imunitetna komisija,
  7. Savet za bezbednost,
  8. Savet za privredu, privatizaciju i privatno preduzetništvo,
  9. Savet za borbu protiv bolesti zavisnosti,
  10. Savet za razvoj i ekonokske veze sa inostranstvom i dijasporom,
  11. Savet za rodnu ravnopravnost.

Vesti
02.Decembar 2022.
STADION NA LAGATORU GOTOV DO ...
Državni sekretar Ministarstva za javna ...
30.Novembar 2022.
Svi u lancu borbe protiv ...
Сви у ланцу борбе против вршњачког насиља
Na sastanku Aktiva direktora osnovnih i srednjih ...
18.Novembar 2022.
Održana završna javna rasprava o ...
Одржана завршна јавна расправа о новом буџету Лознице
Uspešna praksa započeta pre deset godina da se u susret ...
09.Novembar 2022.
Obeležen Dan škola koje nose ...
Svečanom akademijom u Vukovom domu kulture pet ...
09.Novembar 2022.
Gradonačelnik čestitao Lekiću ...
Aleksandru Lekiću, osvajaču zlatne i dve srebrne ...
08.Novembar 2022.
Zasedala radna grupa za izradu ...
Radna grupa za izradu Strategije i Savet za razvoj ...