Скупштина града


–  Органи Скупштине:
        •  Председник Скупштине града
        •  Заменик Председника Скупштине града
        •  Секретар Скупштине града
        •  Заменик секретара Скупштине града
        •  Одборничке групе
        •  Одборници Скупштине града Лозница

–  Акти Скупштине града

            Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Актуелни сазив градске Скупштине чини: 34 одборника одборничке групе Александар Вучић - Србија побеђује, 7 одборника одборничке групе Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић, 4  одборника одборничке групе Група грађана, предузетника и привредника - СМЕЛО -  Видоје Пурић, 4  одборника одборничке групе Демократски за Лозницу - др Никола Јаковљевић, Др Зоран Јовић (Демократска странка, Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка), 4  одборника одборничке групе Српска народна партија - Ненад Поповић и 6 одборника одборничке групе Група грађана др Зоран Николић.

 Надлежност Скупштине

  •  доноси Статут града и Пословник Скупштине града;
  •  доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
  •  утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
  •  подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
  •  доноси програм развоја Града и појединих делатности;
  •  доноси просторни план, просторни план посебне намене, урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
  •  доноси прописе и друге опште акте;
  •  расписује градски референдум и реферерндум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
  •  оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом;
  •  именује и разрешава председника и чланове надзорних одбора јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује, суспендује и разрешава директоре, в.д. директоре јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора и директоре и в.д. директоре установа, организација и служби чији је оснивач, осим кад је посебним Законом другачије прописано;
  •  бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
  •  поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
  •  бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
  •  утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
  •  утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
  •  доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
  •  доноси годишњи програм прибављања непокретности у јавну својину;
     • 
даје сагласност јавним предузећима, друштвима капитала, установама и другим организацијама чији је оснивач Град на:
        -  статут,
        -  годишњи програм пословања,
        -  финансијске извештаје,
        -  одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка,
        -  одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, о улагању капитала у друга друштва капитала,
        -  одлуке о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,
        -  одлуке о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама,
        -  друге одлуке у складу са посебним законом којим се уређују делатности од општег интереса и оснивачким актом;
     •  одлучује о прибављању непокретности у јавну својину града;
     •  одлучује о располагању непокретностима у јавној својини града и то:
        -  одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини града, укључујући и размену,
        -  одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену,
        -  одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач Град,
        -  одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини града,
        -  одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини града, месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Град;
     •  одлучује о одузимању непокретности у јавној својини града  на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари као и ако се ствари користе супротно одредбама закона, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
  •  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
  •  даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
  •  оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
  •  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
  •  разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
  •  одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
  •  информише јавност о свом раду;
  •  покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
  •  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
  •  разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;
  •  разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Граду;
  •  усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
  •  доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
  •  обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.


           Скупштину града чини 59 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом.

           Из редова одборника бирају се преседник Скупштине и заменик председника Скупштине на период од 4 године.

        Председник Скупштине

  •  председава Скупштином града;
  •  организује рад Скупштине;
  •  сазива и руководи њеним седницама;
  •  обавља друге послове утврђене законом, Статутом града, и Пословником.
  
        Заменик председника Скупштине

           Заменик замењује преседника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

        Секретар Скупштине општине

            Секретар Скупштине се поставља, на предлог преседника Скупштине, на 4 године и може бити поново постављен.
            Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине помаже председнику Скупштине у припреми и руковођењу седница Скупштине.       

         Радна тела Скупштине

            Скупштина може образовати савете и комисије као стална радна тела ради разматрања и решавања појединих питања из њенe надлежности.
            Радна тела дају мишљење на предлог прописа и одлука које доноси Скупштина града, предлажу Скупштини доношење општих и појединачних аката и обављају друге послове утврђене Статутом града.
            Скупштина града може за обављање одређених задатака из своје надлежности образовати повремена радна тела.
            Повремена и анкетна радна тела образује Скупштина за извршавање посебних задатака и оне престају са радом по извршењу задатака за које је образована.

            Стална радна тела Скупштине града су:

  1. Савет за урбанизам и комуналне делатности,
  2. Савет за здравље и заштиту животне средине,
  3. Комисија за статут и прописе,
  4. Комисија за кадровска и административна питања,
  5. Комисија за представке и жалбе,
  6. Мандатно-имунитетна комисија,
  7. Савет за безбедност,
  8. Савет за привреду, приватизацију и приватно предузетништво,
  9. Савет за борбу против болести зависности,
  10. Савет за развој и еконокске везе са иностранством и дијаспором,
  11. Савет за родну равноправност.

Вести
07.Децембар 2018.
Руски амбасадор у Лозници
Александар Васиљевич  Чепурин, руски ...
04.Децембар 2018.
Инклузија Рома
Стална конференција градова и опąтина - Савез ...
30.Новембар 2018.
Скупштина о деветомесечном ...
Скупштина о деветомесечном буџету
Лозничка скупштина усвојила је Извештај о ...
29.Новембар 2018.
Омбудсман ускоро и у Лозници
Омбудсман ускоро и у Лозници
Град Лозница је први град у Србији који је у ...
27.Новембар 2018.
О новом буџету Лознице
О новом буџету Лознице
Завршна јавна расправа о предлогу новог ...
26.Новембар 2018.
Недеља спорта
Недеља спорта
Пројекат "Недеља спорта" се реализује у ...