Почетна
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД  2024 - 2030. ГОДИНЕ

Одлуке Скупштине града Лозница - 2010. година


Назив
Датум објавеСл. лист
Одлуке о давању сагласности на програм пословања јавних предузећа за 2010. годину
09.03.2010.3-10
Одлуке о давању сагласности на програм пословања Установа за 2010. годину
09.03.2010.
 3-10
Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Лознице
       •  Табела локалних комуналних такси
09.03.2010.3-10
Одлука о изменама Одлуке о висини накнада које представљају приход остварен делатношћу Градске управе града Лознице
09.03.2010.
3-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за уређивање и коришћење грађевинског земљишта града Лознице
09.03.2010.
3-10
Одлука о измени Одлуке о организовању Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
09.03.2010.3-10
Решење о давању сагласности на измене Статута Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
09.03.2010.3-10
Одлука о изради Плана детаљене регулације за блокове „Гимназија” и „Воћар” у Лозници
09.03.2010.
3-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дела Савске улице у Лозници
09.03.2010.
3-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу TC 110/35/10 kV „Лозница 2”
09.03.2010.
3-10
Решење о постављању заменика градског јавног правпбраниоца Јавног правобранилаштва града Лознице
09.03.2010.
3-10
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈП Дирекција за урбанистичко плани рање и развој „Урбоплан” у Лозници
09.03.2010.
3-10
Решење о разрешењу и именовању чланаУправног одбора ЈП „Водовод и канализација” у Лозници
09.03.2010.
3-10
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП „Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче” у Бањи Ковиљачи
09.03.2010.
3-10
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Лознице за 2010. годину
06.04.2010.4-10
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредносг земљишта у државној својини
06.04.2010.4-10
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 06.04.2010.4-10
Одлука о општим условима за искоришћавање и одржавање сеоских водовода на подручју града Лознице
06.04.2010.4-10
Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца града Лозница
06.04.2010.4-10
Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције 06.04.2010.4-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Лознице
06.04.2010.4-10
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача 06.04.2010.4-10
Одлука о изради Плана генералне регулације за насељено место Лешница
06.04.2010.4-10
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лознице
06.04.2010.4-10
Одлука о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој пољопривреде града Лознице
06.04.2010.4-10
План мера и радова за заштиту од поплава на територији града Лознице
06.04.2010.4-10
Решење о разрешењу и именовању Савета за безбедност Скупштине града Лознице
06.04.2010.4-10
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Техничке школе Лозница
06.04.2010.4-10
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Јован Цвијић” Лозница
06.04.2010.4-10
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за усклађивање Просторног плана општине Лозница са одредбама Закона о планирању и изградњи
06.04.2010.  4-10
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за Измене и допуне генералног плана Лознице и усклађивању генералног плана Лознице са одредбама Закона о планирању и изградњи
06.04.2010.  4-10
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана генералне регулације за насељено место Лозница
06.04.2010.  4-10
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину заизраду Плана детаљне регулације за изградњу дела Савскеулице у Лозници06.04.2010.
4-10
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације за изградњу ТЦ 110/35/10 кВ „Лозница 2”
 06.04.2010.4-10
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину за израду Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
06.04.2010.
4-10
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну срединуза израду Плана генералне регулације за насељено место Лешница
06.04.2010.
4-10
Одлука о разрешењу члана Градског већа града Лозница
30.04.2010.
5-10
Одлука о избору члана Градског већа града Лозница
30.04.2010.
5-10
Одлука о ангажовању другог лица за обављање послова ревизије завршног рачуна буџета града Лознице за 2009. годину
30.04.2010.
5-10
Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини града Лознице
30.04.2010.5-10
Одлука о усвајању Споразума о регионалном управљању отпадом
30.04.2010.
5-10
Споразум о регионалном управљању отпадом
30.04.2010.
5-10
Закључци о усвајању извештаја о раду
30.04.2010.5-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о органима установе за предшколско васпитање и образовање „Бамби” у Лозници
30.04.2010.5-10
Решење о давању сагласности на статут Установе за предшколско васпитање и образовање „Бамби” у Лозници30.04.2010.5-10
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за Град Лозницу за 2010. годину
30.04.2010.5-10
Локални акциони план запошљавања за Град Лозницу за 2010. годину
30.04.2010.5-10
Одлука о завршном рачуну буџета града Лознице за 2009. годину
29.06.2010.6-10
Одлука о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
29.06.2010.6-10
Одлука о висини пореских основица за обрачун пореза на имовину
29.06.2010.6-10
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Лознице
29.06.2010.6-10
Одлука о давању сагласности на Одлуке Управног одбора ЈП „Водовод и канализација”
29.06.2010.6-10
Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела Скупштине града Лознице
29.06.2010.6-10
Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице
29.06.2010.6-10
Закључци којима се усваја извештај о раду ЈП и ГУ
29.06.2010.6-10
Решење о именовању Комисије за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем
29.06.2010.
6-10
Решење о именовању директора Јавног стамбеног предузећа „Лозница” Лозница и ЈКП „Паркинг сервис”
29.06.2010.
6-10
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Установе за физичку културу „Лагатор” Лозница
29.06.2010.6-10
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП Дирекција за урбанистичко планирање и развој „Урбоплан” у Лозници
29.06.2010.6-10
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Лозница” у Лозници
29.06.2010.
6-10
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „Вук Караџић” у Лозници
29.06.2010.
6-10
Одлука о додели јавних признања Града Лознице
29.06.2010.
6-10
Одлука о оснивању Комисије за припрему нацрта Плана капиталних инвестиција и капиталног буџета града
29.06.2010.
6-10
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице
29.06.2010.
6-10
Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности запослених у Градској управи Града Лозница 29.06.2010.
6-10
Одлука о држању домаћих животиња
20.09.2010.
8-10
Одлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације за територију града Лознице
20.09.2010.
8-10
Одлука о издвајању средстава ради повећања капитала оснивача у КЈП „Наш Дом” Лозница, намењених за проширење градског гробља
20.09.2010.
8-10
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Лозница
20.09.2010.
8-10
Одлука о Комуналној инспекцији
20.09.2010.
8-10
Одлука о обезбеђењу средстава у буџетима Града Лозница за 2010. и 2011. годину за суфинансирање пројеката20.09.2010.
8-10
Одлука о одређивању локације за одлагање кабастоги другог отпада
20.09.2010.
8-10
Одлука о оснивању Дома здравља „Др. Миленко Марин”
20.09.2010.
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице
20.09.2010.
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице20.09.2010
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице20.09.2010.
8-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице20.09.2010.8-10
Одлука о престанку функције члана Градског већа града Лознице
20.09.2010.8-10
Одлука о престанку мандата одборника одборника Скупштине града Лознице
20.09.2010.8-10
Одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга по основу финансирања пројеката
20.09.2010.
8-10
Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији града Лознице
20.09.2010.
8-10
Закључак о покретању иницијативе за формирање Полицијске управе у Лозници
20.09.2010.
8-10
Одлука о избору чланаГрадског већа града Лознице
20.09.2010.8-10
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Весна Панић
23.11.2010.
10-10
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Лознице - Милорад Станић
23.11.2010.
10-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице - Десанка Павловић
23.11.2010.10-10
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице - Љиљана Дражић
23.11.2010.10-10
Одлука о ребалансу буџета града Лознице за 2010. годину
23.11.2010.10-10
Одлука о увећању капитала Фонда за развој пољопривреде града Лознице
23.11.2010.10-10
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода града Лознице
23.11.2010.10-10
Одлука о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Др. Лаза Лазаревић” у Лозници
23.11.2010.10-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (Луке Стевића) у Бањи Ковиљачи
23.11.2010.10-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове и улице Војводе Степе у Бањи Ковиљачи
23.11.2010.10-10
Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу Нове улице (у насељу Г. Димитрова) у Бањи Ковиљачи 23.11.2010.10-10
Одлука о одређивању делатности које се сматрају комуналним делатностима од локалног интереса
23.11.2010.10-10
Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом 23.11.2010.10-10
Одлука о давању сагласности на приступање изградњи нове градске топлане фазе I топлотне снаге 2x8,9 MW и електричне снаге 1.030 KWe (1.287 KVA) ЈКП „Топлане Лозница” Лозница
23.11.2010.10-10
Одлука о изради симбола града Лознице
23.11.2010.10-10
Вести
05.Октобар 2022.
Градско веће о новонасталим ...
На заседању Градског већа у Лозници којим је ...
04.Октобар 2022.
Асфалтиране још две улице
Нов асфалтни застор јуче су добиле још две ...
04.Октобар 2022.
Уручене награде Вукове ...
Традиционалне награде "Вукове ...
04.Октобар 2022.
С љубављу за најмлађе у Лозници ...
Не постоји лепши повод и мотив да се окупимо, а ...
03.Октобар 2022.
ОДРЖАН САЈАМ РОДИТЕЉСТВА У ...
У Лозници је, у суботу 1. октобра, ...
28.Септембар 2022.
Отворена могућност ...
Лозничанима је од данас отворена ...