Почетна
Програм ЕУ ПРО

Одељење за привреду

  Обавља следеће послове који се односе на:     

-   вршење послова Градске управе које се односе на индустрију, рударство,
    енергетику, електропривреду, снабдевање и трговину, грађевинарство
    (осим управних послова), саобраћај и везе, туризам и угоститељство,
    пољопривреду, ветеринарство, шумарство, ловство, риболовство,
    водопривреду, противградну заштиту, занатство и техничке услуге,
-   комасацију земљишта и уређење речних токова,
-   врши поверене послове везане за регистрацију приватних предузетника у
    складу са законом,
-   прати стање и проблеме у јавним предузећима и установама и предлаже
    градоначелнику, Градском већу и Скупштини града начин решавања истих,
-   припремање нацрта, прописа и других аката које доноси
    Скупштина града и њени органи из области привреде,
-   стручне послове који се односе на развојне планове општине,
-   послове подстицаја предузетништва, малих и средњих предузећа у складу
    са законом и одлукама Скупштине града,
-   вршење стручних послова на организовању и коришћењу робних резерви 
    Града, као и око удруживања и управљања средствима заједничких
    резерви формираних у Граду,
-   обављању послова у вези са проценом штета од елементарних непогода,
    сачињавању извештаја и сводних биланаса о висини штета насталих услед
    ових непогода,
-   праћење и анализирање кретања цена, дејства мера економске
    политике у области цена, као и спровођење Закона и других прописа
    којима се утврђују односи у области цена,
-   предлаже мере непосредне контроле цена и начин спровођења истих,
-   организовање и спровођење статистичког истраживања, прикупљања
    података о раду, анализира статистичке податке и о томе израђује
    одређене информације, извештаје, билтене и друге материјале, обавља и
    друге статистичке послове од интереса за град,
-   и друге послове у складу са законом.

Одељење за привреду издаје решења, уверења, потврде и то:

1.  Решење о упису предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија лекарског уверења,
-   фотокопија санитарне књижице (само код делатности производње и 
    намирница, угоститељства, здравствене делатности и сл),
-   доказ о школској спреми,
-   доказ да просторије, уређаји и опрема испуњавају услове у погледу
    заштите човекове околине, санитарне и друге услове (решења
    инспекција),
-   потврда да правоснажном судском одлуком није забрањено обављање
    одређене делатности,
-   за аутопревознике и таксисте поред горе наведеног потребна је
    фотокопија возачке дозволе, саобраћајне дозволе и решење
    саобраћајног инспектора,
-   уверење Пореске управе да нема неизмирених обавеза,
-   признаница о уплати административних такси.

2.  Решење о привременом престанку обављања делатности
      предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија решења о упису предузетничке радње,
-   признанице о уплати административних такси.

3.  Решење о промени обављања делатности предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   решење о упису предузетничке радње,
-   признанице о уплати административних такси.

4.  Решење о престанку обављања делатности предузетничких радњи

    Потребна документација:

-   захтев,
-   решење о упису предузетничке радње,
-   признанице о уплати административних такси.

5.  Уверења и потврде о обављању делатности

    Потребна документација:

-   захтев,
-   признанице о уплати административних такси.

6.  Решење о промени намене земљишта

    Потребна документација:

-   захтев,
-   урбанистичко техничка документација,
-   доказ о својини (уговор, поседовни лист и сл.),
-   признанице о уплати административних такси.

7.  Решење о водопривредној сагласности

    Потребна документација:

-   захтев,
-   пројектна документација,
-   признанице о уплати административних такси.

8.  Уверење и потврде о обављању пољопривредне делатности

    Потребна документација:

-   захтев,
-   доказ о обављању пољопривредне делатности,
-   признанице о уплати административних такси.

9.  Решење о изузимању од забране заустављања или паркирања возила
      ради утовара или истовара робе

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија о упису у Регистар обављања делатности,
-   признаница о уплати административних такси.

10.  Решење о привременом затварању за саобраћај улица и путева ради
        извођења радова

    Потребна документација:

-   захтев,
-   одобрење за изградњу,
-   сагласност јавног предузећа које управља саобраћајном површином,
-   скицу места извођења радова,
-   потврда о уплаћеним средствима јавном предузећу за довођење
    саобраћајнице у првобитно стање,
-   признанице о уплати административних такси.

11.  Ауто такси дозволе за правна лица

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија уписа у судски регистар,
-   решење саобраћајног инспектора,
-   признанице о уплати административних такси.

12.  Решење о продужењу радног времена у угоститељству

    Потребна документација:

-   захтев,
-   фотокопија решења о регистрацији угоститељске делатности,
-   изјаве организатора свечаности,
-   признанице о уплати административних такси.

Вести
16.Октобар 2018.
Хвала на новом поду
Хвала на новом поду
Велика обнова дворане Лагатор, после ...
16.Октобар 2018.
Планинарска ескурзија
Планинарска ескурзија
Планинарење је права вежба тела и ...
15.Октобар 2018.
Највеће страдање сељака
Највеће страдање сељака
Пригодним црквеним обредом крај ...
11.Октобар 2018.
Реализација буџета и ребаланс
Реализација буџета и ребаланс
Скупштина града Лознице је усвојила извештај ...
10.Октобар 2018.
У петак - Цвијићеви дани
У петак - Цвијићеви дани
12. октобра, на дан рођења знаменитог научника ...
10.Октобар 2018.
Октобарски дани у Јадру
Октобарски дани у Јадру
У Драгинцу је 33. пут почела манифестација ...