Почетна

Одељење локалне пореске администрације


Одељење локалне пореске администрације обавља следеће послове:

–  Води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за следеће локалне јавне приходе:
        •  порез на имовину физичких лица;
        •  порез на земљиште;
        •  порез на имовину правних лица;
        •  локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору;
        •  накнада за коришћење грађевинског земљишта;
        •  накнада за заштиту и унпређење животне средине.

–  Стара се о правима и обавезама пореских обвезника;
–  Води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе;
–  Води пореско књиговодство;
–  Врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;
–  Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом;
–  Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом;
–  Врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;
–  Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;
–  Пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницимао пореским прописима из којих поизилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи;
–  По службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа;
–  Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију;
–  Обавља и друге послове у складу са законом.

Одељење локалне пореске администрације издаје уверење физичком лицу:
     –  да је обвезник и да је/није измирио пореске обавезе;
     –  да није обвезник;
     –  о висини неизмирених обавеза.

Уверење, за чије издавање се не плаћа административна такса, се издаје ради:
     1.  Остваривања права на дечији додатак;
     2.  Остваривања права на социјалну помоћ;
     3.  Остваривања права на туђу негу и помоћ;
     4.  Усвајање детета;
     5   Остваривања права на субвенцију комуналних услуга.

Потребна документација:
     –  захтев;
     –  фотокопија личне карте подносиоца захтева;
     –  пуномоћје издато од обвезника, уколико захтев подноси друго лице.

Уверење, за чије издавање се плаћа административна такса, се издаје ради:
     1.  Ослобађања плаћања судских трошкова;
     2.  Регулисања стамбеног питања;
     3.  Откупа стана;
     4.  Продаје стана;
     5.  Остваривања права на пореско ослобађање од плаћања пореза на пренос апсолутних права;
     6.  Остваривање права на рефундацију ПДВ-а за куповину првог стана;
     7.  Добијања виза;
     8.  Отпуста из држављанства;
     9.  Остало.

Потребна документација:
     –  захтев;
     –  фотокопија личне карте;
     –  доказ о уплати административне таксе;
     –  пуномоћје изадто од обвезника, уколико захтев подноси друго лице;

Контакт подаци:

Адреса: ул. Јована Цвијића 20 (зграда преко пута поште), 15300 Лозница,
маил: lpaloznica@mts.rs
телефони: 015/898-400, 898-401, 893-756, 893-757;
Вести
19.Јануар 2018.
Форум младих
Форум младих
Канцеларија за младе у 2018. години планира низ ...
18.Јануар 2018.
Чишћење таложнице
Чишћење таложнице
Крајем прошле године завршено је чишћење ...
17.Јануар 2018.
Изложба слика
Изложба слика
Ликовна група Н8 која успешно делује више од ...
16.Јануар 2018.
Градско веће
Градско веће града Лознице размотрило је ...
11.Јануар 2018.
Поклон прворођеној беби
Поклон прворођеној беби
Из буџета града Лознице за прворођено дете у ...
09.Јануар 2018.
Пријем за уметнике
Пријем за уметнике
Туристичка организација града Лознице (ТОГЛ) ...