Почетна
Програм ЕУ ПРО

Одељење локалне пореске администрације


Одељење локалне пореске администрације обавља следеће послове:

–  Води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за следеће локалне јавне приходе:
        •  порез на имовину физичких лица;
        •  порез на земљиште;
        •  порез на имовину правних лица;
        •  локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору;
        •  накнада за коришћење грађевинског земљишта;
        •  накнада за заштиту и унпређење животне средине.

–  Стара се о правима и обавезама пореских обвезника;
–  Води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе;
–  Води пореско књиговодство;
–  Врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;
–  Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом;
–  Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом;
–  Врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом;
–  Води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;
–  Пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницимао пореским прописима из којих поизилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи;
–  По службеној дужности доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а који су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна Пореска управа;
–  Врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију;
–  Обавља и друге послове у складу са законом.

Одељење локалне пореске администрације издаје уверење физичком лицу:
     –  да је обвезник и да је/није измирио пореске обавезе;
     –  да није обвезник;
     –  о висини неизмирених обавеза.

Уверење, за чије издавање се не плаћа административна такса, се издаје ради:
     1.  Остваривања права на дечији додатак;
     2.  Остваривања права на социјалну помоћ;
     3.  Остваривања права на туђу негу и помоћ;
     4.  Усвајање детета;
     5   Остваривања права на субвенцију комуналних услуга.

Потребна документација:
     –  захтев;
     –  фотокопија личне карте подносиоца захтева;
     –  пуномоћје издато од обвезника, уколико захтев подноси друго лице.

Уверење, за чије издавање се плаћа административна такса, се издаје ради:
     1.  Ослобађања плаћања судских трошкова;
     2.  Регулисања стамбеног питања;
     3.  Откупа стана;
     4.  Продаје стана;
     5.  Остваривања права на пореско ослобађање од плаћања пореза на пренос апсолутних права;
     6.  Остваривање права на рефундацију ПДВ-а за куповину првог стана;
     7.  Добијања виза;
     8.  Отпуста из држављанства;
     9.  Остало.

Потребна документација:
     –  захтев;
     –  фотокопија личне карте;
     –  доказ о уплати административне таксе;
     –  пуномоћје изадто од обвезника, уколико захтев подноси друго лице;

Контакт подаци:

Адреса: ул. Јована Цвијића 20 (зграда преко пута поште), 15300 Лозница,
маил: lpaloznica@mts.rs
телефони: 015/898-400, 898-401, 893-756, 893-757;
Вести
16.Октобар 2018.
Хвала на новом поду
Хвала на новом поду
Велика обнова дворане Лагатор, после ...
16.Октобар 2018.
Планинарска ескурзија
Планинарска ескурзија
Планинарење је права вежба тела и ...
15.Октобар 2018.
Највеће страдање сељака
Највеће страдање сељака
Пригодним црквеним обредом крај ...
11.Октобар 2018.
Реализација буџета и ребаланс
Реализација буџета и ребаланс
Скупштина града Лознице је усвојила извештај ...
10.Октобар 2018.
У петак - Цвијићеви дани
У петак - Цвијићеви дани
12. октобра, на дан рођења знаменитог научника ...
10.Октобар 2018.
Октобарски дани у Јадру
Октобарски дани у Јадру
У Драгинцу је 33. пут почела манифестација ...