Skupština grada


–  Organi Skupštine:
        •  Predsednik Skupštine grada
        •  Zamenik Predsednika Skupštine grada
        •  Sekretar Skupštine grada
        •  Zamenik sekretara Skupštine grada
        •  Odborničke grupe
        •  Odbornici Skupštine grada Loznica

–  Akti Skupštine grada
–  Skupštinski materijal


Nadležnost Skupštine

1)  donosi Statut grada i Poslovnik Skupštine grada;
2)  donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
3)  utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za
     određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
4)  podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili
     promene teritorije Grada;
5)  donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;
6)  donosi prostorni i urbanistički plan Grada, programe uređivanja
     građevinskog zemljišta i odlučuje o pribavljanju i raspolaganju
     građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom i propisima grada;
7)  donosi propise i druge opšte akte;
8) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada,
     izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i
     utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
8a) uređuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, prava i
      obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih
      usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti;
8b) utvrđuje naknadu za komunalne usluge i daje saglasnost na odluku o
       promeni cena komunalnih usluga, u skladu sa zakonom;
9) osniva službe, javna preduzeća, društva kapitala, ustanove i
    organizacije, utvrđene Statutom grada i vrši nadzor nad njihovim
    radom;
10)  imenuje i razrešava predsednika i članove nadzornih odbora javnih
       preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, imenuje, suspenduje
       i razrešava direktore, v.d. direktore javnih preduzeća i društva
       kapitala čiji je osnivač, imenuje i razrešava članove upravnih i
       nadzornih odbora i direktore i v.d. direktore ustanova,
       organizacija i službi čiji je osnivač, osim kad je posebnim zakonom
       drugačije propisano;
11)  bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika
       Skupštine;
12)  postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
13)  bira i razrešava Gradonačelnika i, na predlog Gradonačelnika, bira
       zamenika Gradonačelnika  i članove Gradskog veća;
13a) bira i razrešava gradskog ombudsmana;
13b) imenuje i razrešava glavnog urbanistu;
14) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po
      zakonu;
15) utvrđuje doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta;
16) donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se
      uređuje javni dug;
17) donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu;
17a) daje saglasnost javnim preduzećima, društvima kapitala, ustanovama
         i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad na:
       –  statut,
       –  godišnji program poslovanja,
       –  finansijske izveštaje,
       –  odluku o raspodeli dobiti, odnosno o pokriću gubitka,
       –  odluke o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata, o
           ulaganju  kapitala u druga društva kapitala,
       –  odluke o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj
           svojini koja su preneta u svojinu javnog preduzeća, veće vrednosti
           koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg
           interesa, utvrđenih osnivačkim aktom,
       –  odluke o proceni vrednosti kapitala i iskazivanju tog kapitala u
           akcijama,
       –  druge odluke u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju
           delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom;
17b)  odlučuje o pribavljanju nepokretnosti  u javnu svojinu grada;
17v)  odlučuje o  raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini grada i to:
       –  odlučuje o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada, uključujući i
           razmenu,
       –  odlučuje o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti na drugog
           nosioca prava javne svojine uključujući i razmenu,
       –  odlučuje o ulaganju u kapital javnog preduzeća i društva kapitala,
           čiji je osnivač Grad,
       –  odlučuje o zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini
           grada,
       –  odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini
           grada, mesnim zajednicama, ustanovama, agencijama i drugim
           organizacijama čiji je osnivač Grad;
17g) odlučuje o oduzimanju nepokretnosti u javnoj svojini grada  na kojima
         pravo korišćenja imaju mesne zajednice, ustanove i javne agencije,
         koje nisu u funkciji ostvarivanja delatnosti nosioca prava
         korišćenja na toj stvari kao i ako se stvari koriste suprotno
         odredbama zakona, drugom propisu ili prirodi i nameni
         nepokretnosti, a u drugim slučajevima pod uslovom da se nosiocu
         prava korišćenja obezbedi korišćenje druge odgovarajuće
         nepokretnosti;
18)  propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
19)  daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom
        prostornom planu;
20)  osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene
        nadležnosti;
21)  daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za
        lokalnu samoupravu;
22)  razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika
        budžeta;
23)  odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama,
        udruženjima, nevladinim organizacijama;
24)  informiše javnost o svom radu;
25)  pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog
        opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu
        samoupravu;
26)  daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
27)  razmatra godišnji izveštaj Gradskog ombudsmana o ostvarivanju
        ljudskih i manjinskih prava u Gradu;
28)  usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički
        kodeks);
29)  donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih
        prava;
30)  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

           Skupštinu grada čini 59 odbornika koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem u skladu sa Zakonom.

           Iz redova odbornika biraju se presednik Skupštine i zamenik predsednika Skupštine na period od 4 godine.

        Predsednik Skupštine

  •  predsedava Skupštinom grada;
  •  organizuje rad Skupštine;
  •  saziva i rukovodi njenim sednicama;
  •  obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada, i Poslovnikom.
  
        Zamenik predsednika Skupštine

           Zamenik zamenjuje presednika u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

        Sekretar Skupštine opštine

            Sekretar Skupštine se postavlja, na predlog presednika Skupštine, na 4 godine i može biti ponovo postavljen.
            Sekretar Skupštine se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar Skupštine pomaže predsedniku Skupštine u pripremi i rukovođenju sednica Skupštine.       

         Radna tela Skupštine

            Skupština može obrazovati savete i komisije kao stalna radna tela radi razmatranja i rešavanja pojedinih pitanja iz njene nadležnosti.
            Radna tela daju mišljenje na predlog propisa i odluka koje donosi Skupština grada, predlažu Skupštini donošenje opštih i pojedinačnih akata i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom grada.
            Skupština grada može za obavljanje određenih zadataka iz svoje nadležnosti obrazovati povremena radna tela.
            Povremena i anketna radna tela obrazuje Skupština za izvršavanje posebnih zadataka i one prestaju sa radom po izvršenju zadataka za koje je obrazovana.

            Stalna radna tela Skupštine grada su:

  1. Savet za urbanizam i komunalne delatnosti,
  2. Savet za zdravlje i zaštitu životne sredine,
  3. Komisija za statut i propise,
  4. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja,
  5. Komisija za predstavke i žalbe,
  6. Mandatno-imunitetna komisija,
  7. Savet za bezbednost,
  8. Savet za privredu, privatizaciju i privatno preduzetništvo,
  9. Savet za borbu protiv bolesti zavisnosti,
  10. Savet za razvoj i ekonokske veze sa inostranstvom i dijasporom,
  11. Savet za rodnu ravnopravnost.

Vesti
03.Februar 2023.
Kreće regulacija reke Korenite
Na zajedničkom sastanku koji je u Gradskoj upravi ...
02.Februar 2023.
Za bezbedne pružne prelaze
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović sa najbližim ...
31.Januar 2023.
Petnaest godina boravišta ...
Pre tačno 15 godina na inicijativu gradonačelnika ...
30.Januar 2023.
Nastavlja se nagrađivanje ...
Gradsko veće je usvojilo rešenje o ...
30.Januar 2023.
Sa zasedanja Gradskog veća
Na prvom ovogodišnjem zasedanju Gradskog veća u ...
12.Januar 2023.
Semafori na Vladića brdu
Semaforsku signalizaciju na gradskom području Loznice ...