Скупштина града


–  Органи Скупштине:
        •  Председник Скупштине града
        •  Заменик Председника Скупштине града
        •  Секретар Скупштине града
        •  Заменик секретара Скупштине града
        •  Одборничке групе
        •  Одборници Скупштине града Лозница

–  Акти Скупштине града

            Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Актуелни сазив градске Скупштине чини: 34 одборника одборничке групе Александар Вучић - Србија побеђује, 7 одборника одборничке групе Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић, 4  одборника одборничке групе Група грађана, предузетника и привредника - СМЕЛО -  Видоје Пурић, 4  одборника одборничке групе Демократски за Лозницу - др Никола Јаковљевић, Др Зоран Јовић (Демократска странка, Либерално демократска партија, Социјалдемократска странка), 4  одборника одборничке групе Српска народна партија - Ненад Поповић и 6 одборника одборничке групе Група грађана др Зоран Николић.

 Надлежност Скупштине

  •  доноси Статут града и Пословник Скупштине града;
  •  доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
  •  утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
  •  подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;
  •  доноси програм развоја Града и појединих делатности;
  •  доноси просторни план, просторни план посебне намене, урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
  •  доноси прописе и друге опште акте;
  •  расписује градски референдум и реферерндум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
  •  оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом;
  •  именује и разрешава председника и чланове надзорних одбора јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује, суспендује и разрешава директоре, в.д. директоре јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора и директоре и в.д. директоре установа, организација и служби чији је оснивач, осим кад је посебним Законом другачије прописано;
  •  бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
  •  поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
  •  бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
  •  утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
  •  утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
  •  доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
  •  доноси годишњи програм прибављања непокретности у јавну својину;
     • 
даје сагласност јавним предузећима, друштвима капитала, установама и другим организацијама чији је оснивач Град на:
        -  статут,
        -  годишњи програм пословања,
        -  финансијске извештаје,
        -  одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка,
        -  одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, о улагању капитала у друга друштва капитала,
        -  одлуке о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,
        -  одлуке о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама,
        -  друге одлуке у складу са посебним законом којим се уређују делатности од општег интереса и оснивачким актом;
     •  одлучује о прибављању непокретности у јавну својину града;
     •  одлучује о располагању непокретностима у јавној својини града и то:
        -  одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини града, укључујући и размену,
        -  одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену,
        -  одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач Град,
        -  одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини града,
        -  одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини града, месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Град;
     •  одлучује о одузимању непокретности у јавној својини града  на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари као и ако се ствари користе супротно одредбама закона, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
  •  прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
  •  даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
  •  оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
  •  даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
  •  разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
  •  одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
  •  информише јавност о свом раду;
  •  покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
  •  даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
  •  разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;
  •  разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Граду;
  •  усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
  •  доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
  •  обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.


           Скупштину града чини 59 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем у складу са Законом.

           Из редова одборника бирају се преседник Скупштине и заменик председника Скупштине на период од 4 године.

        Председник Скупштине

  •  председава Скупштином града;
  •  организује рад Скупштине;
  •  сазива и руководи њеним седницама;
  •  обавља друге послове утврђене законом, Статутом града, и Пословником.
  
        Заменик председника Скупштине

           Заменик замењује преседника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

        Секретар Скупштине општине

            Секретар Скупштине се поставља, на предлог преседника Скупштине, на 4 године и може бити поново постављен.
            Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине помаже председнику Скупштине у припреми и руковођењу седница Скупштине.       

         Радна тела Скупштине

            Скупштина може образовати савете и комисије као стална радна тела ради разматрања и решавања појединих питања из њенe надлежности.
            Радна тела дају мишљење на предлог прописа и одлука које доноси Скупштина града, предлажу Скупштини доношење општих и појединачних аката и обављају друге послове утврђене Статутом града.
            Скупштина града може за обављање одређених задатака из своје надлежности образовати повремена радна тела.
            Повремена и анкетна радна тела образује Скупштина за извршавање посебних задатака и оне престају са радом по извршењу задатака за које је образована.

            Стална радна тела Скупштине града су:

  1. Савет за урбанизам и комуналне делатности,
  2. Савет за здравље и заштиту животне средине,
  3. Комисија за статут и прописе,
  4. Комисија за кадровска и административна питања,
  5. Комисија за представке и жалбе,
  6. Мандатно-имунитетна комисија,
  7. Савет за безбедност,
  8. Савет за привреду, приватизацију и приватно предузетништво,
  9. Савет за борбу против болести зависности,
  10. Савет за развој и еконокске везе са иностранством и дијаспором,
  11. Савет за родну равноправност.

Вести
16.Новембар 2018.
Нови засади четинара
Нови засади четинара
Волонтери Канцеларије за младе Лозница у ...
16.Новембар 2018.
Трбушницом ка Гучеву
Трбушницом ка Гучеву
Реконструкцијом дела пута Л - 15 Градилиште - ...
13.Новембар 2018.
Све ближи Кинеској инвестицији
Све ближи Кинеској инвестицији
Oдборници Скупштине града Лознице по хитном ...
08.Новембар 2018.
Уз јубилеј Великог рата
Уз јубилеј Великог рата
У суботу ће поводом стоте годишњице од ...
05.Новембар 2018.
Споменик најмлађем војнику
Споменик најмлађем војнику
Најмлађи подофицир свих армија Првог ...
02.Новембар 2018.
Реконструкција болнице
Реконструкција болнице
Реконструкција грудног одељења, психијатрије и ...